آموزش برنامه نویسی جاوا
آموزش برنامه نویسی جاوا

انواع Reference Type

پس از آشنایی با انواع متغییر ها از جنس Primitive Type حال نوبت به آشنایی با
یکی از معروف ترین انواع Reference Type ها تحت عنوان String می رسد.
اگر به خاطر داشته باشید در اولین برنامه جاوا که طراحی کردیم عبارت In the
Name of God را در یک String ذخیره ساخته سپس آن را نمایش دادیم. عناصر
تشکیل دهنده String ها کاراکترها، اعداد و عالئم می باشند که با کنار یکدیگر قرار
گرفتن یک جمله را تشکیل می دهند. چنانچه بخواهیم جمله ای را در برنامه خود داشته
باشیم، یکی از دو گزینه ای که این کار را برای ما انجام خواهد داد کالسی از جنس
String است)توجه داشته باشید که این متغییر بر خالف دیگر متغییر ها با حرف بزرگ
شروع می شود(. در حقیقت این Class در API زبان برنامه نویسی جاوا ایجاد شده است
و ما فقط آن را فرا می خوانیم. از سوی دیگر کالس String از جنس Reference
Type است. به عبارت دیگر چنانچه ما متغییری داشته باشیم که جنس آن یک از هشت
نوع Primitive Type نباشد، ما متغییری از جنس یک Class خواهیم داشت که نوع
آن Reference Type می باشد. برای روشن تر شدن این مطلب می توانیم فرض کنیم
که String یک Class است و نامی که ما برای آن در نظر می گیریم نام آن Class
است. به مثال زیر توجه فرمایید:
String myString = “My Name Is Behzad”;
واژه String به یک Class اشاره می کند که قبالً توسط تیم طراحان زبان برنامه نویسی
جاوا در Java API طراحی شده است. واژه myString به منزله یک Instance یا

نمونه ای از کالس String است. در واقع myString یک Object یا شیئ است)در
صورت درک ناقص این مسئله، به مفاهیم شئی گرایی در آموزش های پیشین مراجعه
فرمایید(.
حال مقدار این String را جمله My Name Is Behzad در نظر می گیریم که داخل
دو عالمت ” ” قرار می گیرد)الزم به ذکر است که عالمت های ” ” در حین اجرا
نمایش داده نخواهند شد(.
یکی از ابتدایی ترین راه کارهای نمایش دادن جمله ای در محیط جاوا، به کار گیری
فرمان زیر است که قبالً با عناصر تشکیل دهنده آن آشنا شده ایم:
System.out.println();
هم اکنون برای به نمایش در آوردن مقدار String خود تحت عنوان myString می
بایست کدی به این شکل داشته باشیم:

در این مرحله با اجرای فرمان Run جمله داخل ” ” در بخش Console نرم افزار
اکلیپس به نمایش در خواهد آمد)چنانچه بخواهیم از طوالنی شدن کد خود جلوگیری
به عمل آوریم، به جای تعریف کردن یک Class از جنس String و اختصاص دادن
یک Value به آن و سپس فرا خواندن String در ;()System.out.println به
راحتی می توانیم جمله مد نظر خود را داخل پرانتز مقابل println بنویسیم(.
به عبارت دیگر کد فوق را به شکل زیر هم می توانیم داشته باشیم:

در حقیقت خروجی هر دو کد یک چیز خواهد بود)با استفاده از این دو روش ما می
توانیم جمله ای را در زبان جاوا به نمایش در آوریم(.دانستن نکته ای که در این جا حائز
اهمیت است این است که ما می توانیم چندین Statement از این نوع را پشت سر هم
داشته باشیم. برای روشن تر شدن این مطلب به مثال زیر توجه کنید:

در این مثال ما هر دو جمله داخل ” ” را در بخش Console نرم افزار اکلیپس در دو
خط جداگانه خواهیم دید.

در این مرحله از آموزش به راحتی خواهیم توانست تفاوت مابین دو دستور ()println
و ()print را درک کنیم. در حقیقت زمانیکه ما بخواهیم یک خط به اتمام برسد و جمله
بعدی در خط دوم به نمایش در آید، می بایست از دستور ()println استفاده کنیم اما
زمانیکه بخواهیم نوشته های ما در یک خط و پشت سر هم قرار گیرند، می بایست از
دستور ()print استفاده کنیم. برای روشن شدن این وجه تمایز به مثال زیر توجه فرمایید:

خروجی این کد به شکل زیر خواهد بود:
در حقیقت از آن جا که ما دستور صادر کرده ایم که هر دو Statement یکی پس از
دیگری در یک خط قرار گیرند، Console یک خط بیشتر نمایش نخواهد داد.
همانطور که قبالً اشاره شد عالمت های ” ” در Console مشاهده نخواهند شد. اما
زمان هایی برای ما پیش می آید که نیاز داریم کلمه ای را داخل ” ” قرار دهیم. برای
این منظور می توانیم از ترکیب عالمت های “\ استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

خروجی این کد به شکل زیر خواهد بود:
با این کار واژه Java داخل عالمت ” ” قرار می گیرد. با استفاده از این تکنیک می
توانیم برای قرار دادن یک Tab بعد از کلمه ای از t\و همچنین فرستادن بخشی از جمله
به خط بعد از n\ نیز استفاده کنیم. به عنوان مثال اگر بخواهیم دو کلمه
Programming Language را به خط بعد ارسال کنیم، از دستور زیر استفاده
خواهیم کرد:

خروجی کد فوق به شکل زیر نمایش داده خواهد شد:
مفهوم Concatenation در زبان برنامه نویسی جاوا به زمانی اطالق می گردد که ما
دو چیز را به یکدیگر مرتبط می سازیم. به طور مثال زمان هایی در حین استفاده از
دستورات فوق پیش می آید که ما نیاز داریم تا یک عبارت بسیار طوالنی را در
Console به نمایش در آوریم که در این صورت می بایست از عالمت + که یک
Operator است استفاده کنیم)در آموزش های آتی به طور مفصل پیرامون
Operator ها صحبت خواهد شد(.
برای روشن شدن این مطلب به مثال زیر توجه نمایید:

در مثال فوق مشاده می شود که دو گروه از کلماتی که در کنار یکدیگر داخل ” ”
قرار گرفته با استفاده از عالمت + دنبال هم قرار گرفته اند)الزم به ذکر است عالمت +
در مورد متغییرهایی همچون int که دارای داده ای از جنس عددی هستند منجر به جمع
شدن مقادیر آن متغییرهای می شود اما در مورد string ها به این شکل است که آن ها
را در کنار یکدیگر قرار می دهد.(
گاهی اوقات ما نیاز داریم تا متنی از جنس stringرا در کنار دیگر متغییرها مثالً متغییری
از جنس int یا double در محیط Console به نمایش در آوریم. به مثال زیر توجه
نمایید:

در مثال فوق ما دو متغییر از جنس int تحت عناوین studentNumber و
teacherNumber داریم که به ترتیب دارای مقادر ۲۱ و ۳ هستند. حال می خواهیم
تا متغییری از جنس intرا با یک stringیا به عبارت دیگر جمله ای ترکیب کنیم. برای
این منظور پس از عالمت ” یک عالمت + قرار داده سپس نام متغییر خود را قرار می
دهیم. در حین Compile شدن، پس از به نمایش در آوردن string در محیط
Console حال عالمت + مقدار عددی متغییر int را به متن اضافه می کند. در واقع
خروجی برنامه به این شکل خواهد بود:
در آموزش آینده با مباحث تکمیلی String ها همچون مقایسه دو String با یکدیگر،
شمردن تعداد کاراکترهای یک String و همچین تغییر حروف بزرگ به کوچک و
بالعکس بحث خواهیم کرد.

درباره آموزشگاه نوین آی تی

همچنین ببینید

آموزش برنامه نویسی جاوا

نحوه نام گذاری متغییر های جاوا

مطلب جدیدی که در این آموزش قرار است فرا بگیریم نحوه صحیح نامگذاری متغیر ها ...

دیدگاهتان را بنویسید

علی طاهری آموزشگاه طراحی سایت نوین آی تی 021-88283800 info(@)novin-it.net