آموزش اندروید
آموزش اندروید

ساخت اولین پروژه در اکلیپس

آموزش هشتم
اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از:
۱٫ تعیین مسیر Workspace
۲٫ مراحل ساخت یک پروژه جدید

پس از نصب موفقیت آمیز محیط برنامه نویسی اکلیپس و ابزارهای مورد نیاز برای توسعه اندروید که
عبارتند از JDK و ADT و SDK و انجام تنظیمات اولیه توسعه اندروید در محیط اکلیپس اکنون می
توانیم اقدام به ساخت اولین پروژه اپلیکیشن اندرویدی خود در اکلیپس نماییم)الزم به ذکر است کاربرانی
که به جای اکلیپس از ADT Bundle گوگل استفاده می کنند نیز خواهند توانست بر اساس همین
آموزش اقدام به ساخت پروژه در این محیط برنامه نویسی کنند با این تفاوت که ممکن است جای برخی
چیزها اندکی تغییر کرده باشد(.
تعیین مسیر Workspace
محیط برنامه نویسی اکلیپس نیازی به نصب روی سیستم نداشته و صرفاً با کلیک کردن روی آیکون این
نرم افزار خواهیم توانست آن را اجرا کنیم. پس از اجرای نرم افزار اکلیپس، این نرم افزار از کاربر می خواهد
تا مسیری را به عنوان مسیر workspace روی هارد مشخص کند که از این پس این مسیر به عنوان
مسیری خواهد بود که کلیه پروژه ها در آن ذخیره خواهند شد. پس از انتخاب مسیر با تصویر زیر رو به رو
خواهیم شد:اندروید16
در حقیقت این صفحه Welcome Screen یا “صفحه خوشامدگویی” نرم افزار است. همانطور
که در تصویر فوق با یک فلش قرمز رنگ نشان داده شده است، با کلیک کردن روی گزینه
Workbench خواهیم توانست وارد صفحه اصلی نرم افزار شویم.
مراحل ساخت یک پروژه جدید
در حقیقت برای ساخت یک پروژه جدید اپلیکیشن اندروید در محیط برنامه نویسی اکلیپس راه های
متفاوتی وجود دارد. آسان ترین راه برای کلیک کردن روی گزینه ای است که در تصویر زیر نشان داده
شده است:اندروید17
با قرار دادن نشانگر موس روی این گزینه عبارت Opens a wizard to help create a new
Android project نشان داده خواهد شد)در تصویر فوق با خط قرمز نشان داده شده است(. ترجمه
تحت الفظی این عبارت “بازکردن پنجرۀ ساخت یک پروژه جدید اندروید” می باشد. پس از
کلیک کردن روی این گزینه پنجره ای به شکل زیر مشاهده خواهد شد:

اندروید18
در این پنجره در بخش Project Name می بایست نامی برای پروژه خود انتخاب نماییم. در حقیقت
این نام به منزله نام اپلیکیشن ما نخواهد بود بلکه نامی است که از آن طریق پروژه ما در Workspace
ذخیره خواهد شد. اکنون نام My First Android Project به معنی “اولین پروژه اندروید
من” را مقابل Project Name می نویسیم. سپس می بایست یکی از سه گزینه موجود را انتخاب
نماییم و از آنجا که قصد داریم یک پروژه جدید ایجاد کنیم، گزینه Create new project in
workspace به معنی “ساخت پروژه جدید در workspace ایجاد شده” را انتخاب می
کنیم. سپس با تیک دار کردن گزینه Use default location به معنی “استفاده از محل ذخیره
سازی پیش فرض”، این دستور را به اکلیپس می دهیم که همان مسیری که در ابتدای نصب اکلیپس
برای Workspace انتخاب کردیم را برای ذخیره سازی این پروژه نیز استفاده کند. در صورتیکه بخواهیم
پروژه خود را در مسیر دیگری ذخیره سازیم، می توانیم تیک این گزینه را برداشته و مسیر جدید را وارد
کنیم. حال می توانیم روی دکمه Next کلیک کنیم:اندروید19
همانطور که در تصویر فوق مشاهده می شود در این پنجره می بایست نوع Build Target را مشخص
کنیم. به طور خالصه منظور از Build Target همان نسخه ای از سیستم عامل اندروید است که قصد
داریم اپلیکیشن خود را اختصاصاً برای آن نسخه طراحی کنیم. در این پروژه نسخه ۲٫۱ را مد نظر قرار
می دهیم. به عبارت دیگر کاربرانی که روی تلفن همراه ایشان نسخه ۲٫۱ اندروید یا نسخه های پایین
تر نصب باشد خواهند توانست از اپلیکیشن ما استفاده کنند. همانطور که قبالً توضیح داده شد، هرچه از
API های باالتر مثالً ۴٫۱ استفاده کنیم به امکانات بیشتری در توسعه اندروید دسترسی خواهیم داشت
اما این در حالی است که تعداد کاربران کمتری خواهند توانست از اپلیکیشن ما استفاده کنند چرا که مدت
زمانی به طول خواهد انجامید تا تلفن های همراه موجود در دست کاربران با آخرین نسخه های سیستم
عامل اندروید به روز رسانی شود.
از سوی دیگر لیست API های موجود در این پنجره بسته به تعداد SDK هایی که در مرحله آماده
سازی محیط برنامه نویسی اکلیپس دانلود می کنیم می تواند متفاوت باشد. به طور مثال در این نسخه ازSDK که دانلود نموده ایم از نسخه های ۱٫۱ و ۱٫۶ و ۳٫۲ به طور مثال خبری نیست. علت این مسئله
هم به نظر می رسد این باشد که مدیر وب سایتی که ما SDK را در آموزش پیشین از آن دانلود کرده
ایم ممکن است بر این باور باشند که تفاوت بسیار چندانی مابین نسخه های نزدیک به هم وجود ندارد)مثالً
مابین نسخه ۲ و ۲٫۱ ( و این در حالی است که باور ایشان کامالً درست است.
حال می توانیم روی دکمه Next کلیک کنیم:اندروید20
در این پنجره می بایست اطالعات کلی اپلیکیشن خود را وارد نماییم. همانطور که در تصویر فوق
مشاهده می شود بر اساس نامی که در مرحله پیش برای پروژه خود انتخاب نمودیم، جاهای خالی این
پنجره پر شده اند. در بخش Application Name به معنی “نام اپلیکیشن” می بایست نامی
که می خواهیم اپلیکیشن ما داشته باشد را وارد کنیم. به عبارت دیگر این همان نامی است که کاربران پس از نصب اپلیکیشن ما روی تلفن همراه خود خواهند دید. نام وارد شده را تغییر نداده به مرحله بعد
می رویم. در بخش Package Name به معنی “نام پیکج” می بایست نامی برای پکیج
اپلیکیشن خود انتخاب کنیم. در واقع هر اپلیکیشن حداقل از یک پکیج تشکیل شده است و کار این
پکیج قرار دادن فایل های مرتبط به یکدیگر در اپلیکیشن ما در کنار یکدیگر است. در این پروژه بنده نام
com.behzadmoradi.mainpackage را انتخاب می کنم. در واقع این نام بسته به شخص یا
شرکتی که اپلیکیشن را طراحی می کند متفاوت است)برای آشنایی بیشتر با نحوه نامگذاری پیکج ها در
توسعه اندروید به آموزش چهارم مراجعه نمایید(.
همانطور که در آموزش های پیشین توضیح داده شد، هر اپلیکیشن اندروید حداقل از یک Activity
تشکیل شده است. در واقع با تیک زدن گزینه Create Activity به معنی “ساخت Activity
جدید” می توانیم Activity اصلی که اپلیکیشن ما با آن شروع خواهد شد را در این مرحله بسازیم.
به طول معمول این بخش هم توسط اکلیپس به طور پیش فرض برای ما پر می شود اما این در حالی
است که این نام نه تنها طوالنی است بلکه گویا هم نمی باشد، برای این منظور نام موجود را به نام
MainActivity به معنی “یک Activity اصلی” تغییر می دهیم)برای آشنایی بیشتر با
Activity ها به آموزش دوم مراجعه نموده و برای آشنایی بیشتر با نحوه نامگذاری Activity ها به
آموزش ششم مراجعه نمایید(.
در بخش Minimum SDK به معنی “حداقل SDK مورد نیاز” عدد ۷ به طور پیش فرض
توسط خود اکلیپس وارد شده است. این بدان معنا است که اپلیکیشن ما برای آنکه اجرا شود حداقل به
API سطح ۷ نیاز دارد. به عبارت دیگر این اپلیکیشن روی تلفن همراهی اجرا خواهد شد که نسخه
اندروید آن Éclair باشد)برای آشنایی بیشتر با نام ها و سطوح API اندروید به آموزش سوم مراجعه
نمایید(. در واقع این عدد با توجه به نوع نسخه اندروید که در مرحله پیش انتخاب کردیم انتخاب شده
است. به عبارت دیگر از آنجا که ما نسخه ۲٫۱ را انتخاب کردیم و API اندروید به کار گرفته شده در
این نسخه API 7 است، از این رو عدد ۷ وارد شده است. نکته ای که در اینجا می بایست حتما مد نظر
داشته باشیم این است که API وارد شده در Minimum SDK نمی بایست از API متناظر با نسخه
تعیین شده در مرحله پیش بزرگ تر باشد. به طور مثال از آنجا که در مرحله پیش نسخه ۲٫۱ انتخاب شده
است از این رو برای Minimum SDK نمی توانیم مثالً API 15 را انتخاب کنیم)برای آشنایی
بیشتر با API ها در توسعه اندروید به آموزش سوم مراجعه نمایید(.
اکنون مراحل ساخت اولین پروژه اندروید ما به پایان رسیده و می توانیم دکمه Finish را بزنیم.
پس از زدن دکمه Finish به محیط اکلیپس بازگشته و پروژه ای تحت عنوان My First Android
Project در بخش Package Explorer اکلیپس مشاهده خواهد شد:

اندروید21

پس از مطالعه این آموزش انتظار می رود بتوانیم به سؤاالت زیر پاسخ بدهیم:
۱٫ پروژه های ما در چه مکانی روی هارد ذخیره می شوند؟
۲٫ آیا نامی که در بخش Project Name وارد می کنیم با نامی که کاربران روی تلفن همراه
خود می بینند یکی است ای خیر؟
۳٫ منظور از Build Target چیست؟
۴٫ منظور از Minimum SDK چیست؟
در آموزش آتی به بررسی دو فولدر اول پروژه که همان فولدرهای src و gen می باشند خواهیم
پرداخت.
منبع : سکان اکادمی

درباره آموزشگاه نوین آی تی

همچنین ببینید

آموزش برنامه نویسی جاوا

نحوه نام گذاری متغییر های جاوا

مطلب جدیدی که در این آموزش قرار است فرا بگیریم نحوه صحیح نامگذاری متغیر ها ...

دیدگاهتان را بنویسید

علی طاهری آموزشگاه طراحی سایت نوین آی تی 021-88283800 info(@)novin-it.net