خانه / مقالات اموزشی (صفحه 10)

مقالات اموزشی

شرط ها در جاوا اسكريپت

آموزش JAVASCRIPT

ﺩﺭﺱ ﺷﺸﻢ- ﺟﻤﻼﺕ ﺷﺮﻃﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﯽ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﺳﮑﺮﻳﭙﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ‌ﺍﯼ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺟﻤﻼﺕ ﺷﺮﻃﯽ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﮐﻨﻴﻢ. ﺟﻤﻼﺕ ﺷﺮﻃﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﺳﮑﺮﻳﭙﺖ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺭ‌ﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺷﺮﻃﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻴﻢ. ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ‌ﮔﻮﻳﻴﻢ: ﺍﮔﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﻨﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ‌ﻣﺎﻧﯽ. ﺟﻤﻼﺕ ﺷﺮﻃﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻳﮏ ﺷﺮﻁ ﻭ ﻳﮏ (ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ) ﻋﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﺮﻁ ﺁﻭﺭﺩﻩ (ﺍﺟﺮﺍ) ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ...

ادامه مطلب

ﺁﺑﺠﮑﺖ ﻫﺎ جاوا اسكريپت

آموزش JAVASCRIPT

ﺩﺭﺱ ﭘﻨﺠﻢ- ﺁﺑﺠﮑﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﺳﮑﺮﻳﭙﺖ ﻳﮏ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﺑﺠﮑﺖ ﮔﺮﺍ (Object Oriented) ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ، ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﯽ (ﺁﺑﺠﮑﺖ ﮔﺮﺍﻳﯽ) ﺟﺎﻭﺍ ﺍﺳﮑﺮﻳﭙﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻳﻢ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭﺱ ﭘﻨﺠﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺁﺑﺠﮑﺖ ﮔﺮﺍﻳﯽ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﺳﮑﺮﻳﭙﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﺶ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ، ﻣﺘﺪ ﻭ… ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻴﻢ. ﺁﺑﺠﮑﺖ (ﺷﯽ) Objects ﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺁﺑﺠﮑﺖ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺭ ...

ادامه مطلب

ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﺑﻊ جاوا اسكريپت

آموزش JAVASCRIPT

ﺩﺭﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ- ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺩﺭ ﺩﺭﺱ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ‌ﺍﯼ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﺳﮑﺮﻳﭙﺖ (ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ…) ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﯽ‌ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ. ﻋﻤﻠﮕﺮ‌ﻫﺎ ﻋﻤﻠﮕﺮ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﻧﻤﺎﺩ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﻭﻳﮋﻩ‌ﺍﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮕﺮ‌ﻫﺎ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻄﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮ + ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻋﻤﻠﮕﺮ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺯﺑﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ‌ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ‌ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ. ...

ادامه مطلب

متغيير ها و ثابت ها در جاوا اسكريپت

آموزش JAVASCRIPT

ﺩﺭﺱ ﺳﻮﻡ- ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺩﺭﺱ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﺳﮑﺮﻳﭙﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﺍﺳﮑﺮﻳﭙﺖ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﻳﺶ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮐﺪ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺸﻮﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﺭﺱ‌ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﯽ ﻭ ﮐﻠﻴﺪﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﺳﮑﺮﻳﭙﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺸﻮﻳﻢ. ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻬﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ (ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ) ﺟﺎﻭﺍ ﺍﺳﮑﺮﻳﭙﺖ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﺳﮑﺮﻳﭙﺖ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ (ﺧﻄﻮﻁ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ) ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ...

ادامه مطلب

بررسی دو فایل در توسعه اپلیکیشن اندرویدی

آموزش اندروید

آموزش سیزدهم اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: AndroidManifest.xml فایل معرفی .۱ Version Code با آشنایی .۲ Version Name با آشنایی .۳ project.properties فایل معرفی .۴ پس از آشنایی با Android Building Blocks یا همان “آجرهای تشکیل دهندۀ یک اپلیکیشن اندرویدی” طی قسمت های نهم و دهم و یازدهم، در این قسمت از آموزش قصد داریم تا دو فایل بسیار مهم در توسعه اندروید را معرفی کنیم. معرفی فایل AndroidManifest.xml هر اپلیکیشن می بایست دارای فایلی تحت عنوان AndroidManifest.xml در ...

ادامه مطلب

برنامه نويسي جاوا اسكريپت ۲

آموزش JAVASCRIPT

  ﺩﺭﺱ ﺩﻭﻡ- ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺍﺳﮑﺮﻳﭙﺖ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺩﺭﺱ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﺳﮑﺮﻳﭙﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻴﻢ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻳﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩ. ﺑﺮﭼﺴﺐ Script ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺍﯼ ﺗﺤﺖ ﻭﺏ ﻭ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﺳﮑﺮﻳﭙﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺪﻫﺎﯼ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﺳﮑﺮﻳﭙﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ...

ادامه مطلب

آشنایی با نحوه بومی سازی یک اپلیکیشن

آموزش اندروید

آموزش دوازدهم اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: ۱٫ نحوه ایجاد یک فولدر جدید ۲٫ نحوه ایجاد یک فایل جدید در فولدر values ۳٫ مقدمات بومی سازی یک اپلیکیشن پس از آشنایی با فولدر res در قسمت یازدهم، در این قسمت قصد داریم تا با نحوه ایجاد فولدرهای زیرشاخه res و هم چنین ایجاد فایل های زیرشاخه فولدر values آشنا شویم. عالوه بر این خواهیم فهمید که به چه نحوه می توان یک اپلیکیشن اندرویدی را برای کشورهای مختلف و ...

ادامه مطلب

بررسی فولدر res

آموزش اندروید

آموزش یازدهم اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: ۱٫ معرفی فولدر res ۲٫ روش نامگذاری فولدرهای زیرمجموعه res پس از آشنایی با فولدرهای Android و assets و libs و bin در قسمت دهم، در این قسمت قصد داریم تا به بررسی موردی دیگر فولدرهای تشکیل دهندۀ یک اپلیکیشن اندرویدی بپردازیم. معرفی فولدر res در یک کالم، کلیۀ عناصر موجود در یک اپلیکیشن اندرویدی از Layout گرفته تا دیگر عناصر مثل عکس، فایل صوتی، فایل تصویری، انیمیشن، فونت، آیکون و … ...

ادامه مطلب

بررسی فولدرهای Android و assets و libs و bin

آموزش اندروید

آموزش دهم اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: Android 2.1 فولدر معرفی .۱ ۲٫ معرفی فولدر assets ۳٫ معرفی فولدر bin ۴٫ معرفی فولدرlibs پس از آشنایی با فولدرهای src و gen در قسمت نهم، در این قسمت قصد داریم تا به بررسی دیگر فولدرهای تشکیل دهندۀ یک اپلیکیشن اندرویدی بپردازیم. Android 2.1 فولدر معرفی فولدر بعدی در این لیست فولدر Andtroid 2.1 نام دارد: اگر خاطرمان باشد در حین ساخت اولین پروژه خود در اندروید در پنجره مربوط به ...

ادامه مطلب

بررسی فولدرهای src و gen

آموزش اندروید

آموزش نهم اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: ۱٫ معرفی فولدر src ۲٫ نحوه ایجاد یک پکیج جدید ۳٫ معرفی فولدر gen و فایل R.java در این قسمت قصد داریم به بررسی تک تک اجزای تشکیل دهنده یک اپلیکیشن بپردازیم اما پیش از آن دانستن این نکته الزم است که هر اپلیکیشن دارای یکسری فولدر به صورت پیش فرض است که این فولدرها در تصویر زیر قابل مشاهده می باشند: به طور خالصه فولدرهایی که در تصویر فوق مشاهده می ...

ادامه مطلب
علی طاهری آموزشگاه طراحی سایت نوین آی تی 021-88283800 info(@)novin-it.net