خانه / مقالات اموزشی / اموزش برنامه نویسی اندروید (جاوا) / محاسبه وزن خود در دیگر سیارات با لستفاده از operator های جاوا
آموزش برنامه نویسی جاوا
آموزش برنامه نویسی جاوا

محاسبه وزن خود در دیگر سیارات با لستفاده از operator های جاوا

سناریویی که در این جلسه قرار است بر آن اساس یک برنامه بنویسیم به این شکل است که می
خواهیم وزن کنونی خود را که روی کره زمین قرار داریم را وارد برنامه کرده سپس ببینیم که وزن
ما روی سیارات دیگری مثل مشتری و زحل چه قدر است.
th 9 بر اساس روشی در که در جلسه اول آموزش توضیح داده شد یک پروژه جدید جاوا به نام
Session به معنی جلسه نهم ایجاد می کنیم و یک Class با نام Operator در آن ایجاد می
کنیم. پس از باز کردن فایل، کدی همچون کد زیر را مشاهده خواهیم کرد:
public class Operator {
/**
* @param args
*/
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
}
}
همانطور که در آموزش های پیشین توضیح داده شد در زبان برنامه نویسی جاوا سه نوع
Comment وجود دارد که در کد باال ما دو نوع از Comment ها را مشاهده می کنیم. حال
کلیه Comment ها را حذف کرده و کد ما به شکل زیر در خواهد آمد:
public class Operator {
public static void main(String[] args) {
}
}
به خاطر داشته باشیم که برای حذف یک خط از کد می توانیم نشانگر موس خود را روی خطی از
کد که می خواهیم حذف کنیم قرار داده سپس کلید کنترل را هم زمان با دکمه E فشار دهیم.
دوره آموزش جاوا
کلیه حقوق متعلق به وب سایت نردبان است.
مدرس: بهزاد مرادی
Page
۲
به خاطر داشته باشیم که در زبان انگلیسی معادل مشتری Jupiterو معادل زحل Saturn می باشد.
نکته ای که در همین ابتدای برنامه نویسی می بایست جزو عادات خود به عنوان یک برنامه نویس
حرفه ای قرار دهیم این است که برای هر بخش از کد خود که می نویسیم یک Comment قرار
دهیم که در آینده دچار سردرگمی نشویم)روالی که در این سری از آموزش ها پیش گرفته شده،
انتقال کامل مفاهیم با کمترین حجم مطلب ممکن است. از این رو فقط در موارد خیلی ضروری از
Comment ها استفاده خواهیم کرد(.
اگر عالقمندان به برنامه نویسی با زبان انگلیسی آشنایی نداشته باشند، هم می توانند Comment
های خود را به صورت فینگلیش بنویسند و هم می توانند به صورت فارسی بنویسند. فقط بایستی به
خاطر داشته باشیم که اگر Comment های خود را به صورت فارسی بنویسیم، حتماً می بایست
در حین Save کردن فایل جاوای خود گزینه Save as UTF-8 را انتخاب نماییم. پس از نوشتن
Comment در مورد اولین خط از کد، می خواهیم اولین جمله را در بخش Console نمایش
دهیم. به همین منظور طبق کد زیر عمل می کنیم:
public class Operator {
public static void main(String[] args) {
//
System.out.print(“My weight on the Earth”);
}
}
از آنجا که خیلی از دوستان ممکن است دوست داشته باشند که از وزن خوددر سیارات دیگر مطلع
شوند، توصیه می کنیم که مقدار متغیر وزن روی کره زمین را وزن دقیق خودشان وارد نمایند. برای
همین منظور یک متغیر از جنس double ایجاد می کنیم. علت اینکه متغیری از جنس int ایجاد
نکردیم این است که ممکن است وزن برخی از ما دارای اعشار باشد که در این صورت حتماً نیاز
داریم تا متغیری از جنس اعشاری را در نظر بگیریم. حال کد ما به صورت زیر خواهد بود:

public class Operator {
public static void main(String[] args) {
//
System.out.print(“My weight on the Earth “);
double myWeightOnEarth = 85.5;
System.out.println(myWeightOnEarth);
اولین دستور نوشته شده بعد از Comment وظیفه دارد که جمله My weight on the Earth
به معنی وزن من روی کره زمین را روی صفحه مانیتور به نمایش در آورد. متد ()print این
وظیفه را دارا است که چیزی را روی صفحه نمایش نشان دهد. چیزی که در مورد این متد حائز
اهمیت است این است که پس از نمایش دادن متن داخلش، برنامه به خط بعد نرفته و هر آنچه که
بخواهد در پنجره Console به نمایش در آید در ادامه آن خط قرار خواهد گرفت)در قسمت های
آتی به طور مفصل پیرامون متدها در زبان برنامه نویسی جاوا صحبت خواهد شد(. در خط بعد ما
اقدام به تعریف یک متغیر از جنس double کرده ایم که این قابلیت را دارا است که اعداد اعشاری
را در خود ذخیره سازد.
پس از در نظر گرفتن نامی برای متغیر خود پس از عالمت = عددی را به عنوان مقدار آن در نظر
گرفته و عالمت ; را در انتهای Statement خود قرار می دهیم)بنده در اینجا وزن خودم که ۵۸ و
نیم است را در نظر گرفته ام(. در خط بعد مجدداًدستور System.out را نوشته اما این بار به جای
متد ()print از متد ()println استفاده می کنیم و در نهایت یک عالمت ; می گذاریم و نام متغیر
خود را داخل آن می نویسیم تا از این طریق روی صفحه به نمایش در آید)در واقع فرق مابین کلمه
print با کلمه println در این است که متد ()print متن ما را روی صفحه چاپ می کند اما خط
را به اتمام نمی رساند و مابقی نوشته های ما را در بخش های بعدی پس از نوشته ما قرار می دهد اما
این در حالی است که متد ()println همانند Enter در نرم افزار Word عمل می کند که جمله
را نوشته و به خط بعدی می رود.(
علت اینکه بنده در مورد اول از متد ()print استفاده کردم این بود که می خواستم مقدار عددی
متغیر myWeightOnEarth به معنی وزن من روی کره زمین بالفاصلهپس از جمله My

weight on the earth قرار گیرد. علت این هم که یک فاصله بعد از کلمه Earth قرار دادم
این بود که عدد ۸۵٫۵ به واژه Earth نچسبد. حال چنانچه ما فرمان اجرا را از طریق منوی اصلی
گزینه Run و مجدداً زیرشاخه Run یا کلید Fn + F5 صادر کنیم، در بخش Console نرم
افزار اکلیپس جمله My weight on the earth 85.5 به نمایش در خواهد آورد.
در این بخش از برنامه نویسی می خواهیم وزن خود را در سیارات مشتری و زحل محاسبه نماییم. با
یک سرچ ساده در اینترنت بنده میزان جاذبه دو سیاره دیگر را نسبت به کره زمین پیدا کرده که
عبارتند از مشتری معادل با ۲٫۵۴ و زحل معادل با ۱٫۰۸ )الزم به ذکر است که این نوع محاسبه و
اعداد ممکن است تا حدودی با واقعیت تفاوت داشته باشند. نکته ای که در این تمرین مد نظر ما
است به کار گیری Operator ها یا اعمال اصلی ریاضیاتی در زبان برنامه نویسی جاوا می باشد(.
حال به صورت زیر کد های مرتبط با دو سیاره دیگر را می نویسیم:
public class Operator {
public static void main(String[] args) {
//
System.out.print(“My weight on the Earth “);
double myWeightOnEarth = 85.5;
System.out.println(myWeightOnEarth);
//
System.out.print(“My weight on the Jupiter “);
double myWeightOnJupiter = myWeightOnEarth * 2.54;
System.out.println(myWeightOnJupiter);
//
System.out.print(“My weight on the Saturn “);
double myWeightOnSaturn = myWeightOnEarth * 1.08;
System.out.println(myWeightOnSaturn);
}
}
در بخش بعدی از کد خود یک Comment قرار می دهیم تا متوجه شویم که کد مربوط به وزن
ما روی سیاره مشتری در کجای برنامه قرار گرفته است. سپس همچون مراحل قبل عمل کرده اما
این بار جمله My weight on the Jupiter به معنی وزن من روی سیاره مشتری راداخل
عالمت ” ” می نویسیم.

همانطور که در کد فوق مشاهده می شود ما مقدار متغیر myWeightOnEarth را قبالً ذخیره
کرده ایم. حال می خواهیم مقدار متغیر مرتبط با مشتری را ایجاد کنیم برای این منظور متغیر ی از
جنس double به نام myWeightOnJupiter به معنی وزن من روی سیاره مشتری ایجاد
کرده و مقدار اولیه آن را نام متغیر myWeightOnEarth ضرب در عدد ۲٫۵۴ می کنیم)در
واقع نام این متغیر حاکی از عدد ۸۵٫۵ است(. اکنون وزن ما روی سیاره مشتری به دست آمده است
و با قرار دادن نام متغیر مرتبط با مشتری در دستور ;()System.out.println می توانیم وزن
خود را روی صفحه مانیتور نمایش دهیم. به همین روشن متغیری برای سیاره زحل ایجاد کرده به
این شکل که همان طور که در کد فوق مشاهده می شود متغیری از جنس double به نام
myWeightOnSaturn به معنی وزن من روی سیاره زحل ایجاد کرده و مقدار اولیه آن
را نام متغیر مرتبط با وزن ما روی کره زمین ضرب در عدد ۱٫۰۸ قرار می دهیم و با قرار دادن نام
متغیر مرتبط با زحل در دستور ;()System.out.println مقدار آن را روی صفحه مانیتور نمایش
می دهیم.
پس از اجرای برنامه در بخش Console نتیجه زیر مشاهده خواهد شد:)الزم به ذکر است چنانچه
شما هم وزن نگارنده این آموزش باشید نتایج زیر را مشاهده خواهید کرد و در صورتیکه وزن شما
چیزی دیگری مثالً ۶۷ کیلو باشد نتایج کامالً متفاوت خواهند بود.
در قسمت آینده، به بررسی نحوه نام گذاری صحیح متغیرها خواهیم پرداخت. سپس به منظور نهادینه
شدن مطالب گذشته و نکات آموزشی جدید، پروژه ای شامل کل مطالب تدریس شده تعریف می
کنیم تا به صورت عملی کلیه آموزش های تئوری را پیاده سازی کنیم. پروژه قسمت آتی عبارت
است از:
فرض کنیم که در یک برج مسکونی زندگی می کنیم و علیرغم اینکه مدیر ساختمان از سکنه
درخواست کرده است که بیش از ۰۱ نفر باهم سوار آسانسور نشوند باز هم مشاهده می کند که
سکنه رعایت نمی کنند. با توجه به اینکه ایشان می دادند که ما یک برنامه نویس هستیم از ما
درخواست می کند که یک برنامه برای ظرفیت مجاز آسانسور بنویسیم. ما هم از درخواست ایشان
استقبال کرده و اقدام به نوشتن برنامه می کنیم!

درباره آموزشگاه نوین آی تی

همچنین ببینید

آموزش برنامه نویسی جاوا

نحوه نام گذاری متغییر های جاوا

مطلب جدیدی که در این آموزش قرار است فرا بگیریم نحوه صحیح نامگذاری متغیر ها ...

یک دیدگاه

  1. عاشق این وبسایت شدم من.عالی هستید

دیدگاهتان را بنویسید

علی طاهری آموزشگاه طراحی سایت نوین آی تی 021-88283800 info(@)novin-it.net