آموزش برنامه نویسی جاوا
آموزش برنامه نویسی جاوا

معرفی کلاس scanner

در طراحی برنامه های کاربردی زمان های بسیاری برای ما پیش خواهد آمد که نیاز داریم تا کاربر
بخشی از اطالعات ورودی را از طریق صفحه کلید وارد برنامه کند تا بر اساس اطالعات ورودی،
برنامه طراحی شده نتیجه مرتبط را به کاربر اعالم کند.
برای این منظور می بایست با کالس Scanner در زبان برنامه نویسی جاوا آشنا شویم. در حقیقت
این کالس در API زبان برنامه نویسی جاوا طراحی شده است و ما صرفاً با Import کردن این
کالس و همچنین ساخت یک شیئ از روی آن می توانیم از قابلیت های آن استفاده کنیم. برای
۱۱ به معنی جلسه th روشن شدن این مطلب پروژه جدید در اکلیپس تحت عنوان Session
یازدهم ایجاد می کنیم. سپس کالسی تحت عنوان Project به معنی پروژه در آن ایجاد می
کنیم.)کلیه نام ها اختیاری می باشند(. در ابتدا برنامه ما می بایست به شکل زیر باشد:
class Project {
public static void main(String[] args) {
}
}
در حقیقت از آنجا که نیاز داریم تا برنامه ما یک نقطه شروع داشته باشد، همانطور که در جلسا ت
گذشته توضیح داده شد در حین ایجاد کالس گزینه public static void main را تیک می
زنیم. حال ما نیاز داریم تا این امکان را به کاربر خود بدهیم تا بتواند از طریق صفحه کلید
اطالعات را وارد برنامه کند، از اینرو کالس Scanner را وارد برنامه خود می کنیم و نامی به
دلخواه همچون myScanner برای آن در نظر می گیریم. به عکس زیر توجه کنید:
محیط برنامه نویسی اکلیپس با قرار دادن نقطه چین دوره واژه های Scanner و همچنین قرار
دادن یک عالمت ستاره کنار نام فایل ما همانطور که در تصویر فوق مشاهده می شود به ما اخطار
می دهد که مشکلی در برنامه وجود دارد. به منظور یافتن راه حل موس خود را روی عالمت نقطه
چین نگه می داریم و صفحه ای همچون تصویر زیر مشاهده خواهیم کرد:
در حقیقت محیط برنامه نویسی اکلیپس چندین پیشنهاد برای رفع مشکل به ما می دهد که ما به
عنوان برنامه نویس نیاز داریم تا تک تک موارد پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهیم. حال از آنجا
که می بایست مد نظر داشته باشیم که هر وقت یک کالس تعبیه شده در جاوا را در برنامه خود
مورد استفاده قرار می دهیم حتما بایستی آنرا Import یا وارد برنامه خود کنیم، به راحتی اولین
گزینه که ‘Import ‘Scanner به معنی کالس Scanner را وارد برنامه کن است را
کلیک می کنیم. حال کدی به شکل زیر خواهیم داشت:
import java.util.Scanner;
class Project {
public static void main(String[] args) {
Scanner myScanner = new Scanner(System.in);
}
}
)الزم به ذکر است که به جای Import کردن توسط محیط برنامه نویسی اکلیپس، می توانیم
خود کد های Import مورد نیاز را به صورت دستی وارد برنامه کرده و یا پس از استفاده از یکی
از کالس های API جاوا همچون کالس Scanner کلیدهای Ctrl و Shift و حرف O را به
طور هم زمان فشار دهیم که با این کار فرآیند Import انجام خواهد شد(.
پس از Import کردن همانطور که در کد فوق مشاهده می شود یک خط کد import
;java.util.Scanner به ابتدای کد ما اضافه می شود. از این پس بعد هر چند بار که نیاز داشته
باشیم می توانیم بدون هیچ مشکلی از روی کالس Scanner یک شیئ جدید ساخته و آن را
مورد استفاده قرار دهیم)نحوه ساخت اشیاء در زبان جاوا به طور مفصل در آموزش سی و یکم
مورد بررسی قرار خواهد گرفت(.
واژه Scanner نشانگر یک Class در جاوا است که از پیش نوشته شده است و ما صرفاً آن را
وارد برنامه خود می کنیم. واژه myScanner یک نام است به معنی کالس اسکنر من که ما به
صورت دلخواه برای نام شیئ ساخته شده از روی کالس Scanner در نظر می گیریم. پس از
عالمت = با نوشتن واژه new ما از اکلیپس می خواهیم که یک شیئ جدید از کالس Scanner
تحت عنوان myScanner برای ما ایجاد کند. حال پارامترهایی که داخل پرانتز قرار دارند
عبارتند از کلید واژه System که حاکی از کالسی است که این امکان را به جاوا می دهد که
هرآنچه خارج از اختیار JVM بود وارد برنامه شود و کلید واژه in که موجب می گردد ورودی
کامپیوتر یا لپ تاپ ما مورد استفاده این کالس قرار گیرد که این ورودی همان صفحه کلید می
باشد.
حال می توانیم برنامه خود را تست کنیم. برای این منظور کد خود را به شکل زیر تکمیل می
کنیم:
import java.util.Scanner;
class Project {
public static void main(String[] args) {
Scanner myScanner = new Scanner(System.in);
System.out.println(myScanner.nextLine());
}
}
در حقیقت با این Statement جدید که وارد برنامه خود کردیم، قصد داریم هر آنچه را که از
طریق صفحه کلید وارد می کنیم برای ما مجدد نمایش داده شود. داخل دستور
;()System.out.println ما نام شیئ که از روی کالس Scanner ایجاد کردیم را نوشته
سپس متدی تحت عنوان ()nextLine ضمیمه آن می کنیم. به طور خالصه کار این متد آن
است که هر نوع ورودی از طریق صفحه کلید را وارد برنامه کند. حال اگر بخواهیم ورودی
خاصی از صفحه کلید را مد نظر داشته باشیم بایستی از متد مخصوص همان داده ورودی استفاده
کنیم.
متد ()nextLine حاکی از آن است که هر آنچه را وارد صفحه کلید کنیم به شکل یک
string یا متن روی صفحه مانیتور نمایش داده شود. برای مثال برنامه را اجرا کرده، سپس در
بخش Console نشانگر موس خود را مشاهده می کنیم که چشمک می زند به معنی اینکه می
توانیم در آن چیزی وارد نماییم. حال جمله ای به دلخواه مثل My name is Behzad
Moradi به معنی نام من بهزاد مرادی هست را وارد می کنیم سپس دکمه Enter را می
زنیم و مشاهده می کنیم که دقیقاً همان چیزی را که از طریق صفحه کلید وارد برنامه کردیم را
نمایش خواهد داد:
پس از آشنایی با یکی از Class های مفید در زبان برنامه نویسی جاوا، در قمست آتی خواهیم
دید که چگونه می توان نوع ورودی داده را برای این کالس از پیش تعیین کرد به طوری که
کاربر فقط و فقط اجازه داشته باشد همان داده ای که از وی خواسته شده است را وارد برنامه کند.

درباره آموزشگاه نوین آی تی

همچنین ببینید

آموزش برنامه نویسی جاوا

محاسبه وزن خود در دیگر سیارات با لستفاده از operator های جاوا

سناریویی که در این جلسه قرار است بر آن اساس یک برنامه بنویسیم به این ...

دیدگاهتان را بنویسید

علی طاهری آموزشگاه طراحی سایت نوین آی تی 021-88283800 info(@)novin-it.net